• Circular Shield

    aktivuje obce, technické služby a obyvatele, aby vytvářeli komunální materiálový koloběh nápojových kartonů a hygienického papíru v místní komunitě a uvedli k životu oběhové hospodářství.

Co je komunální materiálový koloběh nápojových kartonů
a hygienického papíru?

Circular Shield podporuje a spojuje obce, technické služby, obyvatele v místní komunitě, firmy k nakládání s obalovými odpady a další stakeholdery, aby stávající systém nakládání s použitými nápojovými kartony zformovali do oběhového modelu.

Použité nápojové kartony, které tříděně sbírají instituce a domácnosti v místní komunitě, se záměrně sbírají a recyklují, aby se z nich získala celulóza. Z této celulózy se vyrobí hygienický papír, jako jsou papírové kapesníky, ručníky, toaletní papír a podobně. Tyto nové výrobky používají instituce ve stejných místních komunitách, kde použité nápojové kartony tříděně sesbírali jako zdroj suroviny.

Místní komunita tříděným sběrem a cílenou recyklací použitých nápojových kartonů zajistí surovinu k výrobě nového, recyklovaného hygienického papíru, který se vrátí do stejné místní komunity – tím uzavře svůj komunální materiálový koloběh..
To je oběhové hospodářství v místní komunitě.

Jak to funguje?


Každý stakeholder »i nadále vykonává svoji práci«.
Ale propojeně, cíleně, udržitelně a efektivněji.

Do Komunálního materiálového koloběhu (KMK) nápojových kartonů a hygienického papíru se zvláštní dohodou spojí hlavní stakeholdeři, kteří vytvoří partnerský koloběh s jasně definovaným záměrem a cíli: aby byly tříděně sesbírané použité nápojové kartony použity jako druhotná surovina celulózy a vrátily se do stejné místní komunity jako recyklovaný hygienický papír.

MMC infographic

1

DOMÁCNOSTI

Obyvatelé v domácnostech každý den používají nápoje, mléko, jogurty a další tekuté potraviny v nápojových kartonech. Ty po použití tříděně uložíme do kontejneru na tříděný sběr odpadů pro použité obaly, popř. dle pokynů obecních technických služeb pro nakládání s odpady.

2

OBECNÍ TECHNICKÉ SLUŽBY

Technické služby použité obaly sesbírané v institucích a domácnostech převezmou.

3

AUTORIZOVANÁ OBALOVÁ SPOLEČNOST (AOS)

Na třídicích linkách vytřídí použité obaly na několik druhů: plastové obaly, kovové obaly, nápojové kartony. Tak jsou připraveny k procesu recyklace. Autorizovaná obalová společnost (AOS) nasměruje použité nápojové kartony k recyklaci v takovém množství, jaká je potřeba hygienického papíru v institucích v místní komunitě.

4

PAPÍRNA

V papírně zpracují použité nápojové kartony: v procesu recyklace z nich vyloučí kartonovou část, respektive celulózu, kterou použijí jako vstupní materiál k výrobě hygienických papírových výrobků, jako jsou papírové ručníky, kapesníky, toaletní papír a podobně.

5

DISTRIBUTOR RECYKLOVANÉHO HYGIENICKÉHO PAPÍRU

Distributor převezme nové, recyklované výrobky v papírně a dodá je veřejným institucím v místní komunitě, kde působí KMK.

6

ŠKOLA, ŠKOLKA, HUDEBNÍ ŠKOLA, KNIHOVNA, MUZEUM, SPORTOVNÍ OBJEKT, ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO, OBECNÍ KANCELÁŘE A VEŘEJNÉ SPOLEČNOSTI V MÍSTNÍ KOMUNITĚI

Školy, školky, obecní úřad, knihovna a další instituce a veřejné společnosti v místní komunitě používají recyklovaný hygienický papír vyrobený z použitých nápojových kartonů, které sesbírali ve své místní komunitě. Tím uzavřou komunální materiálový koloběh.

Vytvořením komunálního materiálového koloběhu zajistíme
ekologické a finanční úspory i řadu dalších výhod.

1

GOSPODINJSTVA

V gospodinjstvih prebivalci vsak dan uporabljamo pijače, mleko, jogurte in druga tekoča živila v embalaži tetrapak. To po uporabi ločeno odložimo v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo oz. tako, kot nas usmerjajo navodila občinskega komunalnega podjetja za ravnanje z odpadki.

2

OBČINSKO KOMUNALNO PODJETJE

Komunalno podjetje prevzame odpadno embalažo, zbrano v ustanovah in gospodinjstvih.

3

DRUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO (DROE)

Na sortirnih linijah ločijo odpadno embalažo na več vrst: plastična embalaža, kovinska embalaža, embalaža tetrapak. Tako je pripravljena za postopek recikliranja. Družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) usmeri odpadno embalažo tetrapak v recikliranje v takšnih količini, kakršna je potreba po higienskem papirju v ustanovah v lokalni skupnosti.

4

PAPIRNICA

V papirnici predelajo odpadno embalažo tetrapak: v postopku recikliranja iz nje izločijo kartonski del oziroma celulozo, ki jo uporabijo kot vhodni material za izdelavo higienskih papirnatih izdelkov, kot so papirnate brisačke, robčki, toaletni papir in drugi.

5

DISTRIBUTER RECIKLIRANEGA HIGIENSKEGA PAPIRJA

Distributer prevzame nove, reciklirane izdelke v papirnici in jih dobavi javnim ustanovam v lokalni skupnosti, kjer deluje KSK.

6

ŠOLA, VRTEC, GLASBENA ŠOLA, KNJIŽNJICA, MUZEJ, ŠPORTNI OBJEKT, ZDRAVSTVENI DOM, OBČISNKE PISARNE IN JAVNA PODJETJA V LOKALNI SKUPNOSTI

Šole, vrtci, občina, knjižnica in druge ustanove ter javna podjetja v lokalni skupnosti, uporabljajo recikliran higienski papir, proizveden iz odpadne embalaže tetrapak, kakršno so zbrali v svoji lokalni skupnosti. S tem zaokrožijo komunalni snovni krog.

Z oblikovanjem Komunalnega snovnega kroga zagotovimo
okoljske in finančne prihranke ter vrsto drugih koristi.

Jak komunální materiálový koloběh použitých nápojových kartonů
a hygienického papíru vybudovat?

Podmínkou vybudování KMK je fungující systém tříděného sběru a nakládání s použitými
nápojovými kartony v určitém městě nebo místní komunitě.

Partnerskou dohodu pro nastavení a provoz komunálního materiálového koloběhu nápojových
kartonů a hygienického papíru uzavírají:

Obec

která si přeje nastavit
prostředí pro oběhové
hospodářství.

Autorizovaná

obalová
společnost

Papírna

která z recyklovaných použitých
nápojových kartonů vyrábí
hygienický papír

Distributor

hygienických papírových výrobků
pro jednotlivé země nebo
místní komunity

Instituce

v místní komunitě KMK, které
objednávají a používají
hygienický papír

Circular
Shield

jako provozovatel a správce
jednotlivých KMK.

Každý partner koloběhu může přispívat a podporovat další stakeholdery v místní komunitě,
aby byl koloběh co nejefektivnější a aby místní komunita začala být co nejvíce soběstačná.

30%

KOMUNÁLNÍ MATERIÁLOVÝ
KOLOBĚH JE NASTAVEN,

jakmile se hygienickým papírem
z nápojových kartonů, které
jsou sesbírány v oblasti místní
komunity, zásobuje minimálně
30 % potřeb obecních společností a
institucí.

50%

KOMUNÁLNÍ MATERIÁLOVÝ
KOLOBĚH JE STABILNÍ,
,

jakmile se hygienickým papírem
z nápojových kartonů, které
jsou sesbírány v oblasti místní
komunity, zásobuje minimálně
50 % potřeb obecních společností a
institucí.

60%

KOMUNÁLNÍ MATERIÁLOVÝ
KOLOBĚH JE TRVALÝ,

jakmile se hygienickým papírem
z nápojových kartonů, které
jsou sesbírány v oblasti místní
komunity, zásobuje minimálně
60 % potřeb obecních společností a
institucí.

30%

KOMUNALNI SNOVNI
KROG JE VZPOSTAVLJEN,

ko se s higienskim papirjem
iz embalaže tetrapak, kakršna
je zbrana na področju lokalne
skupnosti, oskrbuje najmanj
30% potreb občinskih podjetij in
ustanov.

50%

KOMUNALNI SNOVNI
KROG JE STBILEN,

ko se s higienskim papirjem
iz embalaže tetrapak, kakršna
je zbrana na področju lokalne
skupnosti, oskrbuje najmanj
50% potreb občinskih podjetij in
ustanov

60%

KOMUNALNI SNOVNI
KROG JE STALEN,

ko se s higienskim papirjem
iz embalaže tetrapak, kakršna
je zbrana na področju lokalne
skupnosti, oskrbuje najmanj
60% potreb občinskih podjetij in
ustanov.

Jsme průkopníci oběhového hospodářství
v místní komunitě

Naše znalosti a zkušenosti potvrzují prokazatelně efektivní projekty:

První komunální materiálový koloběh nápojových kartonů a hygienického papíru jsme vybudovali roku 2016 na území města Novo mesto a v sedmi sousedních obcích, v nichž Technické služby Novo mesto zajišťují nakládání s odpadem.
V prvních 18 měsících provozu komunálního materiálového koloběhu zajistily instituce a obyvatelé těchto obcí účelovým sběrem a recyklací použitých nápojových kartonů 32% pokrytí potřeb hygienických papírových výrobků a po třech letech pokrytí ve výši až 50,2 %, kteréi nadále roste.

Město Lublaň se stalo roku 2017 prvním hlavním městem EU s vybudovaným komunálním materiálovým koloběhem použitých nápojových kartonů a hygienického papíru.
Nyní je do něj zapojeno 39 městských institucí a společností, které společně představují 41,5 % veškeré potřeby papíru ve veřejných institucích a společnostech, jejichž zřizovatelem je MM Lublaň.

Komunální materiálový koloběh nápojových kartonů Tetra Pak od roku 2019 funguje v obci Brežice pod záštitou Technických služeb Brežice.
Do něj je zapojeno 7 veřejných institucí a sesbíranými a účelově recyklovanými použitými nápojovými kartony pokryjí 41,9 % potřeb všech institucí v jejich obci.

Přečtěte si více o fungujících a efektivních projektech komunálního látkového koloběhu nápojových kartonů a
hygienického papíru.

Náš oběhový model potvrzují
mezinárodní ocenění

Inovativní přístup a účinky našeho oběhového obchodního a materiálového modelu
jsou uznány a potvrzeny mezinárodními cenami.

THE CIRCULARS 2017 – HIGHLY COMMENDED:

Na soutěži osvědčených postupů oběhového hospodářství THE CIRCULARS 2017 obdržel průkopnický komunální materiálový koloběh nápojových kartonů a hygienického papíru Novo mesto zvláštní ocenění – HIGHLY COMMENDED – v kategorii nejlepší vládní, městský, popřípadě regionální projekt oběhového hospodářství. Soutěž každoročně organizují The World Economic Forum a The Forum of Young Global Leaders za účelem propagace nejlepších firem a realizovaných projektů v oblasti oběhového hospodářství.

EUROPEAN CEANING AWARDS 2019:

Projekt »Komunální materiálový koloběh nápojových kartonů a hygienického papíru« Novo mesto obdržel v soutěži EUROPEAN CLEANING AND HYGIENE AWARDS 2019 v Londýně cenu v kategorii »Best initiative raising the profile of the cleaning sector«.

Naš krožni model potrjujejo
mednarodne nagrade

Inovativen pristop ter učinki našega krožnega poslovnega in snovnega modela
so prepoznani in potrjeni z mednarodnimi nagradami.

THE CIRCULARS 2017 – HIGHLY COMMENDED:

Na tekmovanju dobrih praks krožnega gospodarstva THE CIRCULARS 2017 je pionirski komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja Novo mesto prejel posebno pohvalo – HIGHLY COMMENDED – v kategoriji najboljši vladni, mestni oziroma regionalni projekt krožnega gospodarstva. Tekmovanje vsako leto organizirata The World Economic Forum in The Forum of Young Global Leaders z namenom promocije najboljših podjetij in izvedenih projektov na področju krožnega gospodarstva.

EUROPEAN CEANING AWARDS 2019:

Projekt »Komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja« Novo mesto, je na tekmovanju EUROPEAN CLEANING AND HYGIENE AWARDS 2019 v Londonu prejel nagrado v kategoriji »Best initiative raising the profile of the cleaning sector«.

Kdo jsme, jak pracujeme?

Circular Shield se skládá ze sítě národních koordinátorů v zemích, kde zřizujeme a provozujeme komunální materiálové koloběhy. Národní koordinátoři jsou naši spolupracovníci, kteří prověřují možnosti vybudování KMK v evropských zemích na základě zkušeností fungujících KMK a propojování stakeholderů. Podle systému nakládání s komunálním odpadem a komunálními obaly zajišťují zřízení KMK a jeho dlouhodobé provozování.

NIKO KUMAR

Niko Kumar je podnikatel. Svoji kariéru zahájil roku 1993 ve firmě Valtex jako spoluzakladatel ve věku 20 let. Za 27 let provozu se tato firma pod jeho vedením stala jednou z nejvýraznějších distribučních firem na distribuci výrobků profesionální objektovou hygienu ve Slovinské republice. Roku 2018 se Valtex v soutěži »European Cleaning & Hygiene awards« umístil ve finále kategorie »nejlepší distribuční firma« s projektem EKO INICIATIVA. Roku 2017 obdržel pilotní projekt oběhového hospodářství – projekt Komunální materiálový koloběh v Novem mestu – v soutěži »Circulars 2017« zvláštní ocenění Světového ekonomického fóra v kategorii »nejlepší vládní, městský, respektive regionální projekt oběhového hospodářství«. V roce 2020 se Niko zcela věnoval projektům oběhového hospodářství, vznikl Circular Shield d.o.o., který také řídí.

ŠPELA GUTNIK

Špela je absolventkou komunikologie, která sbírala první zkušenosti v reklamní agentuře, a později se přidala k mladému týmu rychle se rozrůstajícího mediálního vydavatelství. V 18 letech pracovala v médiích, kde se starala o řízení marketingu a prodeje, aktivně se podílela i na vývoji podnikání a digitalizaci firmy. Má široké znalosti z oblasti řízení, marketingu a prodeje. Jako vedoucí projektů se podílela na vývoji produktů a komunikačních řešení pro řadu firem ve Slovinsku. Při přijímání rozhodnutí ji vede podnikatelský duch, chuť utvářet dlouhodobé vztahy a orientace na dosahování výsledků. Jak v soukromí tak i v podnikání je Špela zaměřena na rozvoj potenciálu a zavádění zdravějších návyků.

IVONA URBANOVÁ

Ivona Urbanová vystudovala environmentalistiku na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Po několika letech práce v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) přistála v FCC (dříve .A.S.A.), v oblasti odpadového hospodářství. Jako projektová manažerka je spoluzodpovědná za rozvoj nových projektů, např. inovativních technologií a akvizic, a to nejen na Slovensku, ale i v dalších pobočkách FCC v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Později, jako outsourcingová manažerka a regionální manažerka prodeje, měla na starosti spojení s významnými klienty a přípravu optimálních řešení na klíč se svým týmem. Profesně i soukromě se vždy zajímala o environmentální témata. Recyklace odpadů a další progresivní odpadové postupy byly vždy tématy, která také upřednostňovala ve spolupráci s klíčovými klienty a partnery. Později jako odborná konzultantka doprovázela subjekty v průmyslové a komunální sféře na cestě k udržitelnému rozvoji a cirkulárním řešením v oblasti odpadů.
Ivona je národní koordinátorkou Komunálních materiálních kruhů na Slovensku.

IVONA URBANOVÁ

Denyze Agostinho má mnoho zkušeností z oblasti rozvoje obchodní činnosti. Jako diplomantka ekonomie se specializací na marketing, řízení prodeje a podnikání zahájila svoji profesní dráhu v Brazílii – v maloobchodním prodeji, později své schopnosti zlepšovala v bankovním sektoru a v automobilovém průmyslu ve firmách Caterpillar a PSA-Stellantis group. Byla zaměstnána na pracovních pozicích vedoucího projektů jak v Evropě, tak v Jižní Americe.
V posledních letech působila ve Francii – ve veřejném sektoru v regionu Burgundsko-Franche-Comté.
Jako zastánkyně ochrany přírody a odpovědného vztahu k životnímu prostředí se v září 2022 s velkou radostí přidala k týmu Circular Shield na pozici osoby odpovědné za rozvoj obchodní činnosti, resp. projektů ve Francii.

Circular Shield výsledky a účinky své činnosti vkládá do vývoje a šíření projektů KMK, zvyšování povědomí stakeholderů a obyvatel a propojování KMK s dalšími sítěmi oběhového hospodářství v městech a místních komunitách.
Naším posláním je oběhová kultura a výsledkem naší práce Komunální materiálové koloběhy.

Máte dotaz?
Přejete si vybudovat komunální
materiálový koloběh ve vašem místě?

Rádi vyslechneme vaše návrhy a odpovíme na dotazy!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
Copyright © 2020 - Circular Shield & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.