• Circular Shield

    aktivizuje obce, mestské spoločnosti a obyvateľov, aby vytvorili komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera v miestnej komunite, a tým oživili obehové hospodárstvo.

Čo je to komunálny materiálový kruh nápojových
kartónov a hygienického papiera?

Circular Shield povzbudzuje a spája obce, spoločnosti na zber odpadov, obyvateľov miestnych spoločenstiev, organizácie zodpovednosti výrobcov a ďalšie zúčastnené strany pri formovaní existujúceho systému nakladania s odpadmi z obalov z nápojových kartónov do obehového modelu.

Nápojové kartóny, ktoré zbierajú inštitúcie a domácnosti v miestnej komunite osobitne, sa cielene zhromažďujú a recyklujú, aby sa z nich získala celulóza. Z tejto celulózy sa vyrába hygienický papier, ako sú papierové vreckovky, uteráky, hygienický papier a iné. Tieto nové výrobky používajú inštitúcie v rovnakých miestnych komunitách, kde sa nápojové kartóny zbierali osobitne ako zdroj suroviny.

Prostredníctvom separovaného zberu a špeciálnej recyklácie odpadu z nápojových kartónov poskytuje miestna komunita surovinu na výrobu nového recyklovaného hygienického papiera, ktorý sa vracia do tej istej miestnej komunity, čím sa završuje komunálny materiálový kruh.
Ide o obehové hospodárstvo v miestnej komunite.

Ako funguje?


Každý zúčastnený subjekt „naďalej vykonáva svoju prácu“.
Ale prepojene, účelovo, udržateľne a efektívnejšie.

V Komunálnom materiálovom kruhu (KMK) nápojových kartónov a hygienického papiera spája hlavné zúčastnené strany osobitná dohoda, ktorá vytvára kruh partnerstva s jasne stanoveným účelom a cieľmi: využívať separovane zbieraný odpad z nápojových kartónov ako sekundárny zdroj celulózy a vrátiť sa do tej istej miestnej komunity ako recyklovaný hygienický papier.

1

DOMÁCNOSTI

V domácnostiach obyvatelia používajú nápoje, mlieko, jogurty a iné tekuté potraviny v nápojových kartónoch každý deň. Tieto po použití separovane odložíme do žltého kontajneru alebo žltého odpadového vreca na odpad z obalov, resp. podľa pokynov spoločnosti na zber odpadov.

2

LOKÁLNA SPOLOČNOSŤ NA ZBER ODPADOV

Spoločnosť na zber odpadov preberá odpady z obalov zozbierané v inštitúciách a domácnostiach.

3

ORGANIZÁCIA ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV (OZV)

Na triediacich linkách sú odpadové obaly rozdelené do niekoľkých druhov: plastové obaly, kovové obaly, nápojové kartóny. Takto sú pripravené na proces recyklácie. Organizacia zodpovednosti výrobcov (OZV) usmerňuje odpad z nápojových kartónov na recykláciu v takom množstve, ako je potreba hygienického papiera v inštitúciách miestnej komunity.

4

PAPIEREŇ

Odpadový obal z nápojových kartónov sa recykluje v papierni: v procese recyklácie sa z nich odstraňuje lepenka alebo celulóza, ktorá sa používa ako vstupný materiál na výrobu hygienických papierových výrobkov, ako sú papierové uteráky, vreckovky, hygienický papier a iné.

5

DISTRIBÚTOR RECYKLOVANÉHO HYGIENICKÉHO PAPIERA

Distribútor prevezme nové, recyklované výrobky v papierni a dodáva ich verejným inštitúciám v miestnej komunite, kde funguje KMK.

6

ŠKOLA, MATERSKÁ ŠKOLA, HUDOBNÁ ŠKOLA, KNIŽNICA, MÚZEUM, ŠPORTOVÝ OBJEKT, ZDRAVOTNÉ STREDISKO, MESTSKÉ KANCELÁRIE A VEREJNÉ SPOLOČNOSTI V MIESTNEJ KOMUNITE

Školy, materské školy, obec, knižnica a ďalšie inštitúcie, ako aj verejné spoločnosti v miestnej komunite používajú recyklovaný hygienický papier vyrobený z odpadových nápojových kartónov, vyzbieraný v miestnej komunite. Týmto sa uzavrie komunálny materiálový kruh.

Vytvorením komunálneho materiálového kruhu zabezpečíme
environmentálne a finančné úspory, ako aj celý rad ďalších výhod.

1

DOMÁCNOSTI

V domácnostiach obyvatelia používajú nápoje, mlieko, jogurty a iné tekuté jedlá v nápojových kartónoch každý deň. Tieto po použití separovane odložíme do žltého kontajneru alebo žltého odpadového vreca na odpad z obalov, resp. podľa pokynov spoločnosti na zber odpadov.

2

LOKÁLNA SPOLOČNOSŤ NA ZBER ODPADOV

Spoločnosť na zber odpadov preberá odpady z obalov zozbierané v inštitúciách a domácnostiach.

3

ORGANIZÁCIA ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV (OZV)

Na triediacich linkách sú odpadové obaly rozdelené do niekoľkých druhov: plastové obaly, kovové obaly, nápojové kartóny. Takto sú pripravené na proces recyklácie. Organizacia zodpovednosti výrobcov (OZV) usmerňuje odpad z nápojových kartónov na recykláciu v takom množstve, ako je potreba hygienického papiera v inštitúciách miestnej komunity.

4

PAPIEREŇ

Odpadový obal z nápojových kartónov sa recykluje v papierni: v procese recyklácie sa z nich odstraňuje lepenka alebo celulóza, ktorá sa používa ako vstupný materiál na výrobu hygienických papierových výrobkov, ako sú papierové uteráky, vreckovky, hygienický papier a iné.

5

DISTRIBÚTOR RECYKLOVANÉHO HYGIENICKÉHO PAPIERA

Distribútor prevezme nové, recyklované výrobky v papierni a dodáva ich verejným inštitúciám v miestnej komunite, kde funguje KMK.

6

ŠKOLA, MATERSKÁ ŠKOLA, HUDOBNÁ ŠKOLA, KNIŽNICA, MÚZEUM, ŠPORTOVÝ OBJEKT, ZDRAVOTNÉ STREDISKO, MESTSKÉ KANCELÁRIE A VEREJNÉ SPOLOČNOSTI V MIESTNEJ KOMUNITEI

Školy, materské školy, obec, knižnica a ďalšie inštitúcie, ako aj verejné spoločnosti v miestnej komunite používajú recyklovaný hygienický papier vyrobený z odpadových nápojových kartónov, vyzbieraný v miestnej komunite. Týmto sa uzavrie komunálny materiálový kruh.

Vytvorením komunálneho materiálového kruhu zabezpečíme
environmentálne a finančné úspory, ako aj celý rad ďalších výhod.

Ako zriadiť komunálny materiálový kruh odpadových
nápojových kartónov a hygienického papiera?

Podmienkou na zriadenie KMK je fungujúci systém separovaného zberu a nakladania s odpadovými
nápojovými kartónmi v určitej obci, resp. mestskej komunite.

Partnerskú dohodu o zriadení a prevádzke komunálneho materiálového kruhu nápojových kartónov a hygienického papiera uzatvárajú:

Obec,

ktorá chce zriadiť
prostredie pre obehové
hospodárstvo

Organizácia

zodpovednosti
výrobcov

Papiereň,

ktorá z recyklovaných odpadových
nápojových kartónov vyrába
hygienický papier

Distribútor

výrobkov z hygienického papiera
pre jednotlivú krajinu alebo
miestnu komunitu

Inštitúcie

v miestnej komunite KMK, ktoré
objednávajú a používajú
hygienický papier

Circular
Shield

ako manažér a správca
jednotlivého KMK

Každý partner kruhu môže prispieť a povzbudiť ďalšie zúčastnené strany v miestnej komunite,
aby bol kruh čo najefektívnejší a aby bola miestna komunita čo najviac sebestačná.

30%

KOMUNÁLNY MATERIÁLOVÝ
KRUH JE ZRIADENÝ,

keď je hygienickým papierom
z nápojových kartónov
vyzbieraných v oblasti miestnej
komunity, zásobovaných minimálne
30 % potrieb mestských spoločností a
inštitúcií.

50%

KOMUNÁLNY MATERIÁLOVÝ
KRUH JE STABILNÝ,

keď je hygienickým papierom
z nápojových kartónov
vyzbieraných v oblasti miestnej
komunity, zásobovaných minimálne
50 % potrieb mestských spoločností
a inštitúcií

60%

KOMUNÁLNY MATERIÁLOVÝ
KRUH JE STÁLY,

keď je hygienickým papierom
z nápojových kartónov
vyzbieraných v oblasti miestnej
komunity, zásobovaných minimálne
60 % potrieb mestských spoločností a
inštitúcií.

30%

KOMUNÁLNY MATERIÁLOVÝ
KRUH JE ZRIADENÝ,

keď je hygienickým papierom
z nápojových kartónov
vyzbieraných v oblasti miestnej
komunity, zásobovaných minimálne
30 % potrieb mestských spoločností a
inštitúcií.

50%

KOMUNÁLNY MATERIÁLOVÝ
KRUH JE STABILNÝ,

keď je hygienickým papierom
z nápojových kartónov
vyzbieraných v oblasti miestnej
komunity, zásobovaných minimálne
50 % potrieb mestských spoločností a
inštitúcií

60%

KOMUNÁLNY MATERIÁLOVÝ
KRUH JE STÁLY,

keď je hygienickým papierom
z nápojových kartónov
vyzbieraných v oblasti miestnej
komunity, zásobovaných minimálne
60 % potrieb mestských spoločností a
inštitúcií.

Sme priekopníkmi obehového hospodárstva
v miestnej komunite

Naše vedomosti a skúsenosti potvrdzujú osvedčené efektívne projekty:

Prvý komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera bol zriadený v roku 2016 v oblasti mesta Novo mesto a siedmich susedných obcí, v ktorých sa o odpadové hospodárstvo stará Komunala Novo mesto.
Za prvých 18 mesiacov fungovania komunálneho materiálového kruhu poskytli inštitúcie a obyvatelia týchto obcí cieľovým zberom a recykláciou odpadu z nápojových kartónov 32 % pokrytie potrieb hygienických papierových výrobkov, po troch rokoch až 50,2 % a stále sa zvyšuje.

V roku 2017 sa mesto Ľubľana stalo prvým hlavným mestom v EÚ so zriadeným komunálnym materiálovým kruhom nápojových kartónov a hygienického papiera.
Teraz zahŕňa 39 mestských inštitúcií a spoločností, ktoré spolu predstavujú 41,5 % všetkej spotreby papiera medzi verejnými inštitúciami a spoločnosťami založenými mestom Ľubľana.

Komunálny materiálový kruh nápojových kartónov funguje v obci Brežice od roku 2019 pod záštitou spoločnosti Komunala Brežice.
Zahŕňa 7 verejných inštitúcií a pokrýva 41,9 % potrieb všetkých inštitúcií v ich obci zozbieraným a účelovo recyklovaným odpadom z nápojových kartónov.

Prečítajte si viac o súčasných a efektívnych projektoch komunálneho materiálového kruhu nápojových kartónov a
a hygienického papiera.

Náš obehový model potvrdzujú
medzinárodné ocenenia

Inovatívny prístup a účinky nášho obehového obchodného a materiálového modelu
sú uznávané a potvrdené medzinárodnými oceneniami.

THE CIRCULARS 2017 – HIGHLY COMMENDED:

Na súťaži osvedčených postupov THE CIRCULARS 2017 v obehovom hospodárstve získal priekopnícky komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera Novo mesto špeciálnu pochvalu – HIGHLY COMMENDED – v kategórii najlepší vládny, mestský, resp. regionálny projekt obehového hospodárstva. Súťaž každoročne organizuje Svetové ekonomické fórum (The World Economic Forum) a Fórum mladých svetových lídrov (The Forum of Young Global Leaders) s cieľom propagovať najlepšie spoločnosti a realizované projekty v oblasti obehového hospodárstva.

EUROPEAN CEANING AWARDS 2019:

Projekt „Komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera“ Novo mesto získal ocenenie v kategórii „Best initiative raising the profile of the cleaning sector (Najlepšia iniciatíva zvyšujúca profil čistiaceho sektoru)“ na súťaži EUROPEAN CLEANING AND HYGIENE AWARDS 2019 v Londýne.

Náš obehový model potvrdzujú medzinárodné ocenenia

Inovatívny prístup a účinky nášho obehového obchodného a materiálového modelu
sú uznávané a potvrdené medzinárodnými oceneniami.

THE CIRCULARS 2017 – HIGHLY COMMENDED:

Na súťaži osvedčených postupov THE CIRCULARS 2017 v obehovom hospodárstve získal priekopnícky komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera Novo mesto špeciálnu pochvalu – HIGHLY COMMENDED – v kategórii najlepší vládny, mestský, resp. regionálny projekt obehového hospodárstva. Súťaž každoročne organizuje Svetové ekonomické fórum (The World Economic Forum) a Fórum mladých svetových lídrov (The Forum of Young Global Leaders) s cieľom propagovať najlepšie spoločnosti a realizované projekty v oblasti obehového hospodárstva.

EUROPEAN CEANING AWARDS 2019:

Projekt „Komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera“ Novo mesto získal ocenenie v kategórii „Best initiative raising the profile of the cleaning sector (Najlepšia iniciatíva zvyšujúca profil čistiaceho sektoru)“ na súťaži EUROPEAN CLEANING AND HYGIENE AWARDS 2019 v Londýne.

Kto sme, ako fungujeme?

Circular Shield je tvorený sieťou národných koordinátorov v krajinách, kde zriaďujeme a spravujeme komunálne materiálové kruhy. Národní koordinátori sú naši spolupracovníci, ktorí skúmajú možnosti zriadenia KMK v európskych krajinách na základe skúseností z fungovania KMK a vytvárania sietí zainteresovaných strán. Vzhľadom na systém nakladania s komunálnym odpadom a komunálnych obalov sa starajú o vznik KMK a jeho dlhodobé spravovanie.

NIKO KUMAR

Niko Kumar je podnikateľ. Svoju kariéru začal v roku 1993 vo Valtexe ako spoluzakladateľ vo veku 20 rokov. Za 27 rokov fungovania sa táto spoločnosť pod jeho vedením stala jednou z najvýznamnejších distribučných spoločností na distribúciu výrobkov profesionálnej hygieny objektov v Slovinskej republike. V roku 2018 sa spoločnosť Valtex s projektom EKO INICIATÍVA prihlásila do finále kategórie „najlepšia distribučná spoločnosť“ v súťaži „European Cleaning & Hygiene awards“. V roku 2017 získal pilotný projekt obehového hospodárstva – projekt Komunálny materiálový kruh v Novom meste na súťaži „Circulars 2017“ špeciálne ocenenie Svetového ekonomického fóra v kategórii „najlepší vládny, mestský, resp. regionálny projekt obehového hospodárstva“. V roku 2020 sa Niko venoval výlučne projektom obehového hospodárstva a vytvoril Circular Shield d.o.o., ktorý tiež riadi.

ŠPELA GUTNIK

Špela je diplomovaná komunikologička, ktorá získala prvé obchodné skúsenosti v reklamnej agentúre a neskôr sa pripojila k mladému tímu rýchlo rastúceho vydavateľstva médií. Za 18 rokov práce v médiách, kde mala na starosti marketing a predaj, sa tiež aktívne podieľala na rozvoji podnikania a digitalizácii spoločnosti. Má rozsiahle znalosti v oblasti riadenia, marketingu a predaja. Ako projektová manažérka sa podieľala na vývoji produktov a komunikačných riešení pre mnoho spoločností v Slovinsku. Pri rozhodovaní sa riadi podnikateľským duchom, túžbou nadväzovať dlhodobé vzťahy a zameraním sa na dosahovanie výsledkov. Súkromne aj profesionálne sa Špela zameriava na rozvoj potenciálov a zavádzanie zdravších návykov.
Špela je národná koordinátorka Komunálnych materiálnych kruhov v Slovinsku.

IVONA URBANOVÁ

Ivona Urbanová vyštudovala Environmentalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Po niekoľkých rokoch práce v oblasti Environmental Impact Assessment zakotvila v spoločnosti FCC, (predtým .A.S.A.), v oblasti odpadového hospodárstva. Ako projektový manager spoluzodpovedala za rozvoj nových projektov, napr.inovatívnych technolológií a akvizícií, nielen na Slovensku ale aj v ďalších FCC pobočkách v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.  Neskôr, ako outsourcing manager a regionálny obchodný manager mala na starosti so svojím teamom kontakt s významnými klientmi a prípravu optimálnych riešení na kľúč. Profesne aj súkromne sa vždy zaujímala o témy životného prostredia. Recyklácia odpadov a ďalšie progresívne postupy v odpadoch boli vždy témami, ktoré uprednostňovala aj v spolupráci s kľúčovými klientmi a partnermi. Neskôr ako profesionálny konzultant sprevádzala subjekty v priemyselnej aj komunálnej sfére na ceste smerom k sustainable development a circular solutions v oblasti odpadov.
Ivona je národná koordinátorka Komunálnych materiálnych kruhov na Slovensku.

DENYZE AGOSTINHO

Denyze Agostinho má rozsiahle skúsenosti s rozvojom podnikania. Vyštudovala ekonómiu so špecializáciou na marketing, riadenie predaja a podnikanie a svoju kariéru začala v Brazílii v maloobchode, prešla bankovým sektorom a priemyslom, v spoločnostiach ako Caterpillar a skupina PSA-Stellantis. Bola riaditeľkou marketingu a projektov v európskych a latinskoamerických krajinách.
V posledných rokoch bola projektovou riaditeľkou vo verejnom sektore vo francúzskom Bourgogne-Franche-Comté.
Obhajkyňa ochrany životného prostredia a ekologicky zodpovedných akcií sa s nadšením v septembri 2022 pripojila k tímu Circular Shield ako zodpovedná za rozvoj podnikania vo Francúzsku.

Circular Shield investuje výsledky a účinky svojej činnosti do rozvoja a rozširovania projektov KMK, zvyšovania povedomia zainteresovaných strán a obyvateľov a do prepojenia KMK s ostatnými sieťami obehového hospodárstva v mestách a miestnych komunitách.
Našim poslaním je obehová kultúra a výsledkom našej práce sú komunálne materiálové kruhy.

Máte otázku?
Chcete zriadiť komunálny materiálový kruh vo vašom meste?

Radi si vypočujeme vaše návrhy a odpovieme na otázky!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
Copyright © 2020 - Circular Shield & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.